bij-notaris
De stichting heeft als doel:
a. het beschermen, in stand houden en benutten van plantaardige
genetische bronnen voor agrarisch gebruik inclusief regionale
en historische soorten;
b. het bevorderen van agrobiodiversiteit en vrije toegang tot
natuurlijk voortgeplante zaden (“open pollinated seeds”) ten
behoeve van voedselzekerheid en –soevereiniteit;
c. het verzorgen en geven van voorlichting en educatie op het
gebied van agrobiodiversiteit, voedselzekerheid en –
soevereiniteit;
d. het bevorderen van onderzoek naar biodiversiteit, voedselzeker-
heid en –soevereiniteit;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Netwerk: het opzetten en onderhouden van een netwerk voor
zadenruil in Noord Nederland;
b. Voorlichting en Educatie: het verzorgen en geven van
voorlichting en educatie: het geven van voorlichting aan en het
bevorderen en delen van kennis over natuurlijk voortgeplante
zaden en agrodiversiteit en voedselsoevereiniteit bij een breed
publiek en bij doelgroepen als volwassenen, jongeren en
kinderen door middel van informeel leren en formeel onderwijs;
c. Belangenbehartiging: het behartigen van de belangen van
instandhouders van agrarische biodiversiteit en het bevorderen
van de vrije toegang tot zaadgoed;
d. Gebruik: het bevorderen van het gebruik van soorten en rassen.
e. Voorbeeldtuin: het opzetten en onderhouden van een
voorbeeldtuin;
f. Onderzoek: het bevorderen en het bieden van gelegenheid tot
onderzoek.

Written by Webmaster